Algemene leveringsvoorwaarden

Op alle offertes, afspraken en leveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals vermeld op deze pagina. Als u als klant gebruik gaat maken van mijn diensten, dient u kennis genomen te hebben van mijn algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afdrukmogelijkheden, besteld bij Daniël Vos Fotografie

Op alle offertes, afspraken en leveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals vermeld op deze pagina. Als u als klant gebruik gaat maken van mijn diensten, dient u kennis genomen te hebben van mijn algemene voorwaarden.

Artikel 1 Definities

 1. Daniël Vos Fotografie stelt zich ten doel het leveren van diensten in de fotografie waaronder maar niet uitsluitend begrepen trouwreportages, fotoshoots, loveshoots, zwangerschapsreportages, bedrijfsfotografie, vrij werk en het afdrukken van foto’s. Bovendien heeft Daniël Vos Fotografie een webshop waarin producten zoals cadeaubonnen en foto’s verkocht worden.
 2. Onder Daniël Vos Fotografie wordt in deze Algemene voorwaarden mede verstaan de door Daniël Vos Fotografie ingeschakelde derden.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Daniël Vos Fotografie en Daniël Vos Fotografie de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 5.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Daniël Vos Fotografie en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Daniël Vos Fotografie en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, inhoudende het fotograferen en het verkopen van producten in de Webshop, alsmede alle andere door Daniël Vos Fotografie ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Webshop' verstaan: het online platform van Daniël Vos Fotografie waar Klant producten kan kopen.
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de website danielvos.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Daniël Vos Fotografie gesloten Overeenkomsten en verrichte Diensten en alle overige door Daniël Vos Fotografie verrichte handelingen.
 2. Deze Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van de Klant.
 3. Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk met Daniël Vos Fotografie zijn overeengekomen.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene voorwaarden is geregeld, dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene voorwaarden.
 5. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden en inkoopvoorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietig wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Daniël Vos Fotografie zal de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Overeenkomst

 1. Elk aanbod van Daniël Vos Fotografie, zowel schriftelijk als mondeling gedaan, is vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.
 2. Klant kan telefonisch, elektronisch of persoonlijk contact opnemen met Daniël Vos Fotografie. Wanneer Klant foto’s wil laten maken, komt een Overeenkomst tot stand indien beide partijen het bindende formulier ‘opdrachtbevestiging’ hebben ondertekend.
 3. Indien Daniël Vos een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Daniël Vos Fotografie kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Klant kan ook een bestelling plaatsen via de Webshop. De Overeenkomst komt dan tot stand door het plaatsen van de bestelling.
 5. Indien het aanbod is gebaseerd op gegevens die zijn verstrekt door Klant en deze gegevens blijken onjuist en/of onvolledig, dan kan Klant geen rechten ontlenen aan het aanbod ten opzichte van Daniël Vos Fotografie en kan Daniël Vos Fotografie niet aan het aanbod gebonden worden.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. Daniël Vos Fotografie zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Daniël Vos Fotografie heeft jegens de uitvoering van de Overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting, tenzij Daniël Vos Fotografie uitdrukkelijk schriftelijk een resultaat heeft toegezegd en dit resultaat met voldoende bepaaldheid is omschreven.
 2. Daniël Vos Fotografie heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Daniël Vos Fotografie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Daniël Vos Fotografie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Daniël Vos Fotografie zijn verstrekt, heeft Daniël Vos Fotografie het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Daniël Vos Fotografie hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Daniël Vos Fotografie dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 5. De Overeenkomst eindigt van rechtswege wanneer de Diensten zijn afgerond.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Daniël Vos Fotografie en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Daniël Vos Fotografie op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Daniël Vos Fotografie en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Daniël Vos Fotografie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Daniël Vos Fotografie goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Daniël Vos Fotografie bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Daniël Vos Fotografie gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 4. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Daniël Vos Fotografie vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de bestelling of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Daniël Vos Fotografie op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.  

Artikel 7 Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst is enkel mogelijk indien de fotoreportage nog niet heeft plaatsgevonden. Bij het annuleren van de Overeenkomst worden geen kosten in rekening gebracht. Daarentegen heeft Daniël Vos Fotografie wel het recht om een aanbetaling niet terug te betalen aan de Klant en deze om te zetten naar reserveringskosten.
 2. Bij het verplaatsen van een opdracht blijven de afgesproken tarieven geldig en worden er geen extra kosten in rekening gebracht.
 3. Indien Daniël Vos Fotografie de opdracht zelf niet uit kan voeren, zal Daniël Vos Fotografie een vervangende fotograaf zoeken. Indien er geen geschikte fotograaf gevonden kan worden, krijgt de Klant de aanbetaling terug.
 4. Na het plaatsen van een bestelling in de Webshop is annulering niet meer mogelijk. 

Artikel 8 Prijzen

 1. De door Daniël Vos Fotografie berekende vaste tarieven zijn in euro’s.
 2. Reiskosten binnen Noord-Holland zijn inbegrepen bij de vastgestelde tarieven. Buiten Noord-Holland hanteerd Daniël Vos Fotografie
  een tarief van € 149,- aan reiskosten, onbeperkt het aantal kilometers.
 3. De berekende tarieven zijn inclusief BTW in geval van particuliere Klanten en exclusief BTW in geval van zakelijke Klanten.
 4. Daniël Vos Fotografie behoudt zich het recht voor kennelijke vergissingen of fouten bij de prijsopgave te herstellen.

Artikel 9 Betaling

 1. Wanneer de Klant kiest voor een reportage, geschiedt de betaling van het gehele bedrag achteraf en middels factuur. Indien de Klant een bestelling plaatst in de Webshop, dient de betaling te geschieden middels factuur, IDeal of bankoverschrijving.
 2. In geval van meerdaagse reportages wordt de betaling verspreid in afgesproken delen.
 3. Indien Daniël Vos Fotografie dat wenselijk acht, is Daniël Vos Fotografie gerechtigd van Klant een redelijk voorschot op de vergoeding voor de nog te verrichten werkzaamheden te verlangen. In geval van een trouwreportage wordt een aanbetaling gevraagd van €100,00. Deze aanbetaling dient te zijn voldaan binnen twee weken na dagtekening van de factuur. Als na deze datum de aanbetaling nog niet is voldaan, kan de bindende ‘opdrachtbevestiging reportage’ ontbonden verklaard worden en kan de Klant op geen enkele manier rechten ontlenen aan eniger Overeenkomst met Daniël Vos Fotografie.
 4. Indien er sprake is van meerwerk, is Daniël Vos Fotografie gerechtigd hiervoor de kosten in rekening te brengen. Indien er bij een trouwreportage sprake is van meer dan dertig (30) minuten uitloop dan worden er extra hele uren in rekening gebracht.
 5. Tenzij een andere termijn is aangegeven, dient een factuur van Daniël Vos Fotografie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum door Klant te worden voldaan.
 6. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Daniël Vos Fotografie mede te delen.
 7. Indien niet op tijd aan de betalingsverplichting is voldaan, zal Klant automatisch in gebreke zijn, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim door Klant is Daniël Vos Fotografie gerechtigd alle ten behoeve van Klant te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat Daniël Vos Fotografie daardoor op enige wijze jegens Klant tot schadevergoeding zal zijn gehouden.
 8. In geval van betalingsverzuim heeft Daniël Vos Fotografie recht op vergoeding van de wettelijke rente over het door Klant verschuldigde.
 9. Indien Daniël Vos Fotografie besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 10. Bij onenigheid over de juiste omvang van hetgeen Klant aan Daniël Vos Fotografie verschuldigd is, zullen de administratieve gegevens van Daniël Vos Fotografie bepalend zijn, tenzij door Klant schriftelijk tegenbewijs wordt geleverd.

Artikel 10 Levering

 1. Daniël Vos Fotografie is gerechtigd de foto’s van een fotoreportage onder zich te houden totdat alle kosten die Daniël Vos Fotografie gemaakt heeft ter uitvoering van de opdracht betaald zijn door de Klant.
 2. Het nabestellen van beeldmateriaal is na aflevering van de opdracht tot uiterlijk drie (3) jaar mogelijk bij Daniël Vos Fotografie.
 3. Indien een bestelling van producten uit de Webshop kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing zoals beschreven in artikel 11.3.
 4. De levertermijn van producten uit de Webshop wordt aangegeven op de Website. Deze termijn geldt slechts bij benadering, zoals gesteld in artikel 12.3.
 5. Daniël Vos Fotografie bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. 

Artikel 11 Retournering  

 1. Indien Klant een consument is, kunnen producten uit de Webshop geretourneerd worden binnen veertien (14) dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden. Het gehele door Klant betaalde bedrag wordt binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het product volledig teruggestort.
 2. De kosten van retournering komen voor rekening van de Klant.
 3. Na de termijn van veertien (14) dagen is retournering mogelijk indien Klant kan bewijzen dat bij de aankomst van de bestelling schade is ontstaan die niet door Klant is veroorzaakt. Klant heeft de keuze om het product kosteloos te laten vervangen of het betaalde bedrag teruggestort te krijgen.
 4. Lid 1 van dit artikel is niet van toepassing indien het product uit de Webshop persoonlijke afbeeldingen bevat.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Daniël Vos Fotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op zijn website en de schade die daaruit voortvloeit.
 2. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
 3. De leveringstermijn als genoemd in artikel 10 lid 4 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Daniël Vos Fotografie nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de producten te weigeren, noch is Daniël Vos Fotografie enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
 4. Daniël Vos Fotografie garandeert niet dat de Website en/of de Webshop te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Daniël Vos Fotografie is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Klant voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn, het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijk werken van de Website en/of de Webshop.
 5. Daniël Vos Fotografie is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Daniël Vos Fotografie is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13.
 7. De Klant vrijwaart Daniël Vos Fotografie voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 8. Indien Daniël Vos Fotografie aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Daniël Vos Fotografie met betrekking tot haar Diensten.
 9. De aansprakelijkheid van Daniël Vos Fotografie is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
 10. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Daniël Vos Fotografie.
 11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 13 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Daniël Vos Fotografie waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Daniël Vos Fotografie zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Daniël Vos Fotografie of van derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Daniël Vos Fotografie overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Daniël Vos Fotografie heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 14 Garantie

 1. Daniël Vos fotografie biedt de garantie dat de door haar geleverde producten deugdelijk zijn. Indien hier geen sprake van is, zal Daniël Vos Fotografie het product naar haar beste vermogen herstellen en indien nodig vervangen. Gebreken dienen schriftelijk bij Daniël Vos Fotografie te worden gemeld.
 2. De garantie is niet van toepassing indien de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade.
 3. Het in de Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Klant uit hoofde van de wet.

Artikel 15 Reclame

 1. Klant is gehouden het geleverde product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
 2. Fouten en onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de producten schriftelijk aan Daniël Vos Fotografie te worden gemeld.
 3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen 1 maand schriftelijk te worden gemeld bij Daniël Vos Fotografie overeenkomstig het bepaalde in lid 2.

Artikel 16 Intellectueel eigendom

 1. In geval van reportages gaan de copyrights over op de Klant wanneer volledige betaling van al het aan Daniël Vos Fotografie verschuldigde heeft plaatsgevonden. Daniël Vos Fotografie verlangt wel dat zijn naam en Website worden vermeld bij het openbaar maken van de foto’s.
 2. Indien foto’s van reportages zonder toestemming worden gebruikt door een ander dan Klant, zal Daniël Vos Fotografie actie ondernemen jegens deze persoon.
 3. Daniël Vos Fotografie kan gemaakte foto’s gebruiken voor zijn portfolio, Website of voor reclamedoeleinden indien de Klant daar toestemming voor gegeven heeft.
 4. Op het vrije werk van Daniël Vos Fotografie berust het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom.
 5. Klant is zonder de schriftelijke toestemming van Daniël Vos Fotografie niet gerechtigd het ontwerp van het vrije werk ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, heeft Daniël Vos Fotografie recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn rechten van tenminste driemaal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
 6. Het is Klant niet toegestaan wijzigingen in een ontwerp van het vrije werk van Daniël Vos Fotografie aan te (doen) brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Artikel 17 Geheimhouding

 1. Klant en Daniël Vos Fotografie verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Daniël Vos Fotografie op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde mede te verstrekken en Daniël Vos Fotografie zich niet ter zake kan beroepen op het verschoningsrecht, dan is Daniël Vos Fotografie niet gehouden tot schadevergoeding.

Artikel 18 Cadeaubonnen

 1. Cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig.
 2. Op de cadeaubon staat aangegeven waarvoor deze inwisselbaar is en hier kan niet van worden afgeweken.
 3. Indien een cadeaubon is aangeschaft voor fotoafdrukken en/of artikelen dan dient het gehele bedrag in één keer besteed te worden.

Artikel 19 Identiteit van Daniël Vos Fotografie

 1. Daniël Vos Fotografie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37130367 en draagt btw-identificatienummer NL002095896B17. Daniël Vos Fotografie is gevestigd aan Mandepad 10C (1721CE) te Broek op Langedijk.
 2. Daniël Vos Fotografie is per e-mail te bereiken via info@danielvos.nl of middels de website danielvos.nl en telefonisch op 0612410843.

Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Daniël Vos Fotografie en haar Klanten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Daniël Vos Fotografie en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord-Holland.

Artikel 21 Slotbepalingen

 1. Deze Algemene voorwaarden staan vermeld op de website danielvos.nl en ze worden tevens meegestuurd door Daniël Vos Fotografie bij de opdrachtbevestiging.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op: 30-08-2018. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door Daniël Vos Fotografie in samenwerking met Young Law.